מוצר נוסף בהצלחה
משלוח חינם בקניה מעל 199 ש"ח

עקרונות מפתח

מפעיל האתר ו/או בעלי הזכויות באתר, חברת חנות האונליין בע"מ ("החברה" או "הנהלת האתר"), הנמנית על קבוצת שסטוביץ (המורכבת בין היתר מחברת ש. שסטוביץ בע"מ, מנה י.א בע"מ החברה ועוד) ("הקבוצה"). החברה והקבוצה מכבדות את זכותך לפרטיות בעולם המקוון בשימוש באתר ובהתקשרות עמנו באופן אלקטרוני. התנאים שלהלן מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר החברה המצוי בכתובת https://theonlinestore.co.il/ ("אתר האינטרנט" או "האתר"), והם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו החברה ו/או הקבוצה עשויות להשתמש במידע שנמסר מהגולשים באתר, או מידע שמגיע ו/או הנאסף בעת השימוש של המשתמשים באתר ו/או בקשר עם השירותים שיסופקו להם. מדיניות הגנת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש של האתר ויש לקרוא אותם יחדיו. 

המשך השימוש באתר יחשב כהסכמה מלאה למדיניות הפרטיות, והגולש מסכים ו/או מביע את הסכמתו לאיסוף, לשימוש ולחשיפת המידע האישי שלו כמפורט להלן, ובכל הצהרה בדבר פרטיות כפי שיהיו מעת לעת. באם אינך מסכים לאמור לעיל ולהלן ו/או לחלק ממדיניות הפרטיות, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר. 

תנאי המדיניות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

כללי

בעת שימושך באתר נאסף מידע הקשור אלייך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובתך, במספר הטלפון שלך, גיל, מין, דוא"ל, וכל מידע אישי אחר שמסרת לנו מרצונך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאתר או לשירותים שיוצעו במסגרת האתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך - המידע האנונימי. המידע האנונימי הוא מידע סטטיסטי ומצטבר שנשמר לאור השימוש באתר. לדוגמה, מידע אודות פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט שממנה פנית לאתר (IP Address), מידע על אורח חיים או העדפות כגון התחביבים ותחומי העניין, כפי שעולה מהעמודים בהם צפית ועוד. 

האתר עשוי לכלול קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים, ואשר אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו (לרבות בכל הנוגע לאופן שמירת המידע, אבטחת מידע והמידע הנאסף). כאשר הנך מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, מדיניות פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר. אנו מעודדים את המשתמשים לעיין במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי. 

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך מידע הנחוץ לאספקת השירותים. החברה תסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה. מובהר כי אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא השלמתם של שדות אלה לא תוכל החברה לספק את השירותים כאמור. 

הנך מצהיר ומתחייב כי כל המידע שתמסור ו/או תזין באתר, יהיה נכון, אמיתי ומדויק, וכי הרישום לשירותים ו/או הזנת המידע נעשית בשמך ועבורך בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים (למעט במקרים בהם קיבלת הרשאה מפורשת לעשות כן). 

היכן נשמר המידע?

המידע שתמסור במסגרת ההרשמה ו/או שיצטבר אודותיך עקב השימוש שלך באתר (לרבות במצב "אורח") ובשירותי החברה ו/או מי מטעמה, ישמר במאגרי מידע הרשומים של החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מחברות הקבוצה, ויעשה בו שימוש עלי ידי החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה), בין היתר, לדיוור ישיר ולקשר עם הלקוחות, מתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, ולצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר או לצרכי סטטיסטיקה, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות מדיניות פרטיות זו.

מידע זה יישמר ויאוחסן אצל ספקי אירוח וגיבוי מידע שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, המוחזקים ומופעלים על ידי צדדים שלישיים אשר אינם החברה ו/או הקבוצה, ואינם בשליטת מי מהן. במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה ו/או הקבוצה יהיו רשאיות להעביר ו/או לשמור את המידע שנמסר ו/או נאסף כאמור על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל. מסירת המידע הינה לבחירתך ובהסכמתך ואינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר, המצריכים הזדהות אישית.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף אודות השימוש באתר (לרבות במסגרת הליך הרישום), ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו, תקנון ותנאי השימוש באתר ובהתאם להוראות הדין - וזאת למטרות המפורטות להלן, כולן או חלקן: 

 • על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה ו/או הקבוצה לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.

 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה ו/או הקבוצה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או כתובת.

 • על מנת לנהל את העדפותיך במסגרת פעילותך באתר, ועל מנת לנהל, לתמוך ולפתור בעיות טכניות.

 • על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, מבצעים, סקרים, הטבות ועדכונים המוצעים על ידי החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה), ו/או על ידי צדדים שלישיים, עמם יש לחברה שיתוף פעולה, כמו-גם לצורך מתן הוראות ו/או עזרה הקשורים לאתר ו/או לשירותי החברה ו/או הקבוצה.

 • לפנות אלייך ו/או לשלוח אלייך מדי פעם דיוור ישיר, מידע שיווקי, מידע פרסומי, מבצעים וקידומי מכירות לרבות לגבי מוצרי ושירותי החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה), מי מטעם מי מהן ו/או צדדים שלישיים עמם יש לחברה ו/או לקבוצה שיתוף פעולה, ו/או מוצרים או שירותים אחרים (בין מידע שהחברה ו/או הקבוצה יפרסמו בעצמן ובין מידע שיתקבל למשלוח מידי מפרסמים אחרים), והכל באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS), בטלפון ו/או בדרכי התקשרות אחרות. 

 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון ותנאי השימוש באתר. 

 • לשם תפעולו התקין של האתר ופיתוחו. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר פורסם מראש במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת או בכל מקום אחר באתר.

מסירת מידע לצד שלישי 

החברה ו/או הקבוצה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: 

 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין, להוראות תנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, או ניסיון לבצע מי מאלה.

 • במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בינך לבין החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעמם מי מהן.

 • על פי חובה שבדין ו/או אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה ו/או לקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

 • בכל מקרה שהחברה ו/או הקבוצה יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף ו/או לרכוש שלך, של החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן, ו/או של כל צד שלישי אחר, ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • אם החברה ו/או הקבוצה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה ו/או שנכללות בקבוצה אליה שייכת החברה, לרבות לספקי המוצרים ו/או ככל שהדבר נדרש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר וכן לשם ניהול ובקרת האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור החברה ו/או הקבוצה, בקשר עם האתר.

 • בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן הסכמה מפורשת שלך למסירת המידע. 

המידע שישמש את החברה ו/או הקבוצה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. 

החברה ו/או הקבוצה לא ישתפו את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק (לרבות מטרות דיוור ישיר) ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך, במקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש, פשיטת רגל או מכירת הנכסים שלנו.

"עוגיות" Cookies וכלים אחרים

אנו (וגורמי צד שלישי שעשויים לספק שירות מטעמנו), משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) ובכלים אחרים (דוגמת כלי אנליזה מקוונים) ופיקסלים למדידה, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורך התאמת פרסומות מותאמות (לרבות באתרים אחרים), ולצרכי אבטחת מידע. 

"עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, הרגלי גלישה ועוד. 

המידע ב- Cookies מוצפן. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצה להימנע מקבלתם כאמור תוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. עם זאת, עלייך להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והיכולות שבאתר. כמו כן, באפשרותך למחוק את קבצי ה- Cookies בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

מובהר כי הגם שהחברה ו/או הקבוצה אינן מעבירות מידע אישי כלשהו לצדדים שלישיים, המידע אשר עשוי להיאסף על ידי צדדים שלישיים שיתנו שירותים לחברה ו/או לקבוצה בקשר עם האתר, עשוי לאפשר לאותם צדדים שלישיים לבצע פרסום ממוקד.

משתמשים קטינים 

האתר מיועד ומתוכנן לשימוש על ידי משתמשים בגירים (מעל לגיל 18). ככל שהאתר יכלול תכנים המיועדים לשימוש על ידי קטינים, שגילם מתחת לגיל 18, יידרש אישורו של הורה או אפוטרופוס חוקי בטרם ייאסף המידע האישי. 

מובהר כי החברה ו/או הקבוצה אינן אוספות או משתמשות ביודעין במידע כלשהו של קטינים. ככל שאתה קטין, אתה מתבקש שלא לשלוח מידע לאתר זה וכן, אינך רשאי להירשם לתחרויות, לידיעון, או לפעילויות של החברה ו/או הקבוצה, ככל שיהיו.  

אם אתה קטין, עליך לקרוא את תנאי הצהרת פרטיות זו ביחד עם הורה או אפוטרופוס חוקי שלך ולוודא שאתה מבין ומקבל אותם. במקרה בו יתברר לחברה ו/או לקבוצה כי קיים בידיהן מידע שנאסף מקטין ללא הסכמת הורה או אפוטרופוס חוקי, מקום שנדרשה הסכמה כאמור, תפעל החברה ו/או הקבוצה למחיקת מידע זה מהמערכת בהקדם האפשרי. 

מידע פרסומי

בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לא ישלח מפרסם פרסומת מסחרית בדואר אלקטרוני או באמצעי בזק אחר, ללא קבלת הסכמה של הנמען. ככל שניתנה הסכמה שלך כאמור, תוכל לחזור בך מהסכמה זו בכל העת באמצעות כפתור ההסרה מרשימת התפוצה המצורף לכל מידע פרסומי או באמצעות שליחת הודעת סירוב לדואר האלקטרוני המיועד לכך המופיע באתר.

אבטחת מידע 

החברה ו/או הקבוצה מיישמות באתר מערכות ונהלים עדכניים ומקובלים לאבטחת מידע ועושות כל שביכולתן כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתן, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים. 

על אף המאמצים בהם נוקטות החברה ו/או הקבוצה ובעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה ו/או הקבוצה אינן יכולות להתחייב שהאתר ו/או השימוש בו יתנהלו ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או השימוש בו ו/או המידע שנאסף במסגרתו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית, וידוע למשתמש שהחברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אבדן, מכל סוג, שנגרמו עקב השימוש באתר ו/או בשירותים הנלווים לו ו/או בתוכן האצור במאגרי המידע, על ידי המשתמש באתר או מי מטעמו, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

בכל מה שקשור לסליקת כרטיסי האשראי, ידוע לך כי החברה ו/או הקבוצה עושות שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולצורך כך יעשה שימוש בפרטי התשלום שתזין באתר. הסליקה נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה עדכניות ובהתאם לתקנים בינלאומיים. 

זכות לעיין במידע 

החברה ו/או הקבוצה פועלות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק") בקשר עם המידע הנאסף על ידן. יש לך זכות לעיין במידע כאמור הנאסף על ידי החברה ו/או הקבוצה, ואם עיינת במידע לגביך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות בבקשה לתקן את המידע או למחקו. בנוסף, אם המידע הנאסף לגביך משמש לצורך פניה אישית אלייך, אתה זכאי על פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלייך יימחק מהמאגר.

החברה ו/או הקבוצה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה כדי לפנות אלייך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה ו/או לקבוצה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר על ידי החברה ו/או הקבוצה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אלייך. 

שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות 

החברה ו/או הקבוצה יהיו רשאיות לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן שימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין שירותי האתר, אנא צור עמנו קשר באמצעות המייל בכתובת [email protected]